GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lekker in het Leven biedt de mogelijkheid voor haar leden om interessante ideeën, meningen en inzichten over het betreffende onderwerp te ventileren. Zorg ervoor dat uw reacties relevant zijn voor het betreffende onderwerp en in overeenstemming zijn met de focus van de Lekker in het Leven Community. Hoewel een zekere afdwaling normaal is, verwachten wij dat iedereen zo dicht mogelijk bij het onderwerp blijft.

U dient de Lekker in het Leven Gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd: Gebruiksvoorwaarden) volledig door te scrollen en de "lege selectievakjes" aan te vinken om aan te geven dat U ermee akkoord gaat.
Als U niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, vinkt U het selectievakje niet aan en stuurt U geen inhoud in.

U begrijpt dat uw bijdrage publiek wordt (inclusief uw gebruikersnaam en foto). P&G garandeert niet dat U de mogelijkheid krijgt een ingestuurde bijdrage aan te passen of te verwijderen. U accepteert dat U en niet P&G verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw bijdrage(n). Geen enkele bijdrage die U instuurt, zal enige vertrouwelijkheidsverplichting met zich meebrengen voor P&G, zijn externe dienstverleners en agenten, of hun respectieve bestuurders, stafmedewerkers en werknemers.

HERGEBRUIK DOOR P&G:

P&G heeft het recht naar eigen oordeel commentaren, suggesties, gegevens en andere informatie (hierna aangeduid als: 'Informatie') die door U zijn bijgedragen op Lekker in het Leven, te bewaren en te gebruiken in huidige of toekomstige producten of diensten, zonder verdere compensatie voor u. In de mate dat dergelijke Informatie beschermbaar is volgens het intellectuele eigendomsrecht, staat U, zo nodig, alle rechten op deze Informatie af aan P&G en werkt U met P&G samen voor de overdracht van deze rechten. U verleent Lekker in het Leven hierbij ook een permanent, onherroepbaar, royaltyvrij, overdraagbaar recht en toestemming om uw gebruikersnaam en uw verklaringen te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te publiceren, uit te zenden of op andere wijze te gebruiken, te wijzigen, volledig te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren op basis van deze inhoud en/of deze inhoud te verspreiden en/of op te nemen in om het even welke vorm, medium of technologie over heel de wereld, zoals, zonder enige beperking, voor alle reclame-, promotie- en andere handelsdoeleinden.

RICHTLIJNEN / HUISREGELS:

(a) U verklaart dat:

 1. Alle inhoud die U instuurt origineel en correct is.
 2. U geen werknemer van Procter & Gamble bent noch werkt voor of in dienst bent van een dochteronderneming of agentschap van P&G dat door P&G is aangetrokken om P&G-producten te promoten en/of te verkopen.
 3. Uw bijdrage (of een deel ervan) niet is gebruikt in of gepland is voor gebruik in om het even welk reclame- of promotiemateriaal, voor P&G of een derde.
 4. U momenteel een bonafide gebruiker bent van de P&G-producten vermeld in uw bijdrage.
 5. Uw bijdrage geleverd wordt zonder dat er een voorafgaande betaling of betaalbelofte aan U is gedaan of zonder dat U een betaling, voordeel of profijt verwacht in ruil voor uw voorgestelde bijdrage, behalve de mogelijkheid dat uw bijdrage gebruikt wordt voor promotiedoeleinden van P&G zoals hieronder uitgelegd.
 6. De verklaringen die U doet of de meningen die U geeft, overeenstemmen met uw oprechte en eerlijke mening over en ervaring met de in uw bijdrage vermelde P&G-producten.
 7. Als uw bijdrage beelden bevat van minderjarige personen, verklaart U dat U de wettelijke vertegenwoordiger bent van de afgebeelde minderjarige en ermee instemt dat de minderjarige wordt getoond in de bijdragen.

(b):

1. U mag niet proberen zich uit te geven voor een andere Gebruiker of persoon die geen Gebruiker is;

2. U mag geen informatie gebruiken die U via Lekker in het Leven verkregen hebt om een andere persoon te pesten, te bedreigen, te beledigen of te schaden, of om een Gebruiker te contacteren, te bestoken met reclame of er iets aan te verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze Gebruiker;

3. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat een plaats, bedrijf of groep bedreigt of aanvalt;

4. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat andermans rechten schendt, aantast of overtreedt, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten, of dat een inbreuk maakt op het auteursrecht;

5. De bijdrage moet volkomen origineel zijn en volledig door U zijn gecreëerd en bevat niets dat eigendom is van een derde of waarvoor de toestemming van een derde vereist is;

6. De bijdrage mag geen inhoud bevatten waarvan U weet dat die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;

7. De bijdrage mag geen merknamen of handelsmerken bevatten;

8. De bijdrage mag geen commerciële/bedrijfsreclame tonen (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot bedrijfslogo's, merknamen, slogans, politieke of religieuze uitspraken);

9. De bijdrage mag geen adware, kettingbrieven, junk mail, ongevraagde massamailings, spam, piramidespelen, reclameboodschappen, persoonlijke verzoeken of commerciële verzoeken bevatten;

10. De bijdrage mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, spyware of enige andere computercode bevatten die bedoeld is om systemen, gegevens of informatie te schaden, te verstoren of in het geheim te onderscheppen of af te nemen;

11. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat ongepast, onfatsoenlijk (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot naaktfiguren of pornografie), godslasterlijk, obsceen, boosaardig, bedrieglijk, schandaliserend, lasterlijk of smadelijk is (onder andere woorden of symbolen die algemeen als beledigend worden beschouwd voor personen van een bepaald ras, volk, godsdienst, seksuele geaardheid of sociaaleconomische groep);

12. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of onrecht bevordert tegenover een bepaalde groep of persoon of aanzet tot discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

13. De bijdrage mag geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;

14. De bijdragen mogen geen criminele of onrechtmatige activiteit bevatten, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot kinderporno, fraude, handel in obsceen materiaal, drugs, of gokspelen;

15. De bijdragen mogen niet om geld of diensten verzoeken;

16. De bijdragen mogen geen verzoeken om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar bevatten;

17. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat onwettig is, in strijd of strijdig is met om het even welke geldende lokale, regionale, nationale of internationale wetten en voorschriften.

18. U mag niet:

 1. een gebruikersnaam van een andere persoon kiezen of gebruiken met de bedoeling zich voor die persoon uit te geven,
 2. zonder toestemming een gebruikersnaam van iemand anders gebruiken,
 3. een gebruikersnaam gebruiken die in overtreding is met de intellectuele eigendoms- of andere wettelijke rechten van een persoon of een bedrijf,
 4. een gebruikersnaam gebruiken die Lekker in het Leven naar eigen oordeel en om welke reden ook ongepast acht.

MODERATIE:

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat P&G het recht (maar niet de plicht) heeft uw bijdrage of een deel ervan te controleren, te herzien, te verwijderen of te weigeren en U accepteert dat U volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw bijdragen.

MISBRUIK MELDEN:

Overal op Lekker in het Leven vindt U knoppen 'Melden' waarmee U ons op de hoogte kunt stellen van elementen die in overtreding zijn met de regels. Ook op die manier kunt U voor de Community zorgen.

MEDISCHE DISCLAIMER:

De inhoud van Lekker in het Leven kan niet in de plaats komen van medisch advies. Lekker in het Leven is niet bedoeld als en biedt geen medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, zoals tekst, grafieken, afbeeldingen en informatie, is uitsluitend voor algemene informatie bedoeld. Sla nooit professioneel medisch advies in de wind of stel niet uit dit in te winnen op basis van iets dat U op Lekker in het Leven of in een e-mail nieuwsbrief gerelateerd aan Lekker in het Leven hebt gelezen. Vertrouw nooit op informatie van Lekker in het Leven of een e-mail nieuwsbrief, maar win in plaats daarvan professioneel medisch advies in.

2. BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

2.1 U gaat ermee akkoord dat registratie op, deelname aan of gebruik van Lekker in het Leven plaatsvindt op uw eigen risico. In de mate die is toegelaten door de wet, wordt Lekker in het Leven beschikbaar gesteld op een “as is” basis en Procter & Gamble, zijn bestuurders, directeurs, werknemers en agenten geven geen garanties of doen geen uitspraken over de correctheid of volledigheid van de inhoud van Lekker in het Leven of de inhoud van eventuele sites die met deze site verbonden zijn en in de mate die door de wet is toegelaten, wijzen Wij, andere leden van onze ondernemingsgroep en derden die met ons verbonden zijn, uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele directe, indirecte of gevolgverliezen of -schade die een Gebruiker lijdt in samenhang met Lekker in het Leven of in samenhang met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik of resultaten van het gebruik van Lekker in het Leven, eventuele websites die hiermee verbonden zijn en eventuele materialen die hierop geplaatst zijn, zoals:

 • verlies van inkomsten of opbrengsten, van handelsactiviteit; verlies van winsten of contracten; verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilling van management- of kantoortijd; en

hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (zoals nalatigheid), contractbreuk of op andere wijze, zelfs indien te voorzien, op voorwaarde dat deze bepaling geen eisen voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom of eventuele andere eisen voor direct financieel verlies verhindert die niet worden uitgesloten door de hierboven genoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleus bedrog of onjuiste voorstelling van een fundamentele materie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wetgeving.

2.2 Vrijwaring

Door zich te registreren op, deel te nemen aan of gebruik te maken van Lekker in het Leven, gaat U ermee akkoord Procter & Gamble, zijn bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle eisen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten of uitgaven (zoals onder meer juridische kosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Lekker in het Leven; (ii) uw schending van om het even welke van deze Gebruiksvoorwaarden; (iii) uw schending van rechten van derden, zoals onder meer auteursrechten, intellectuele eigendoms- of privacyrechten; (iv) uw overtreding van wetten en voorschriften bij het opstellen, plaatsen en/of vervolgens wijzigen van uw bijdragen; of (v) elke claim dat om het even welke van uw bijdragen schade heeft veroorzaakt voor een derde. Deze vrijwaring zal de duur van uw registratie overleven.

3. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of eis die ontstaat uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaardenof hun onderwerp of vorming (zoals niet-contractuele geschillen of eisen) zullen worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het recht van Nederland.

De rechtbanken van Nederland zullen de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid hebben over alle eisen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan Lekker in het Leven, hoewel Wij het recht voorbehouden in het land van uw woonplaats of enig ander relevant land stappen tegen U te ondernemen wegens overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.