ALGEMENE VOORWAARDEN

Overeenkomst tussen Gebruiker en Procter & Gamble Nederland BV

Deze Overeenkomst (hierna genoemd: Overeenkomst) over de algemene voorwaarden van de website www.lekkerinhetleven.nl van Procter & Gamble Nederland BV ( hierna genoemd: Lekker in het Leven) geldt tussen de Gebruiker (hierna genoemd: U) en Procter & Gamble Nederland BV.

Lekker in het Leven wordt beheerd door: Procter & Gamble Nederland BV

Algemene voorwaarden van Lekker in het Leven

Dit document vermeldt de algemene voorwaarden van Lekker in het Leven (hierna genoemd: Algemene voorwaarden) waaronder U als geregistreerd gebruiker mag gebruikmaken van Lekker in het Leven. Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat U Lekker in het Leven gaat gebruiken en ga ermee akkoord wanneer U daarom gevraagd wordt.

Door U op Lekker in het Leven te registreren, eraan deel te nemen en/of er gebruik van te maken, geeft U aan dat U deze Algemene voorwaarden aanvaardt en zult naleven. Als U niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, dient U zich te onthouden van registratie op, deelname aan of gebruik van Lekker in het Leven.

De op Lekker in het Leven beschikbare informatie is verbonden met een multimerkenwebsite zoals hieronder vermeld, op voorwaarde van registratie op Lekker in het Leven en aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.

Lekker in het Leven is een onlineplatform ontwikkeld door Procter & Gamble (P&G), een onderneming die reeds 175 jaar lang merken opricht die helpen het leven van mensen over heel de wereld dag in dag uit aangenamer te maken. Vandaag maakt Lekker in het Leven deel uit van P&G´s sterkste internationale Customer Relations Management programma voor bedrijven. Dit multimerken-, multicategorieënprogramma bereikt elke maand miljoenen bezoekers. Lekker in het Leven biedt een betrouwbare, neutrale omgeving waar merken op vele manieren in contact kunnen komen met consumenten, via artikelen, tips, recepten, warentests, kooplinks, proefmonsters, kortingsbonnen, mond-tot-mondcampagnes, spelletjes, quizzen, vragenlijsten, "stuur naar een vriend" e-mails en vragen en antwoorden. Door middel van deze tips, weetjes en slimme ideeën kan Lekker in het Leven de bezoeker helpen zijn voordeel te doen.

1. TOEGANG TOT LEKKER IN HET LEVEN – UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY – COOKIES – COMMUNITYRICHLIJNEN

De toegang tot Lekker in het Leven is toegestaan op tijdelijke basis en op voorwaarde van registratie en aanvaarding van onze Algemene voorwaarden.

BEVOEGDHEID:

Uw lidmaatschap en deelname zijn volkomen vrijwillig. U verklaart en garandeert dat alle registratiegegevens die U invoert waarheidsgetrouw en correct zijn. U gaat ermee akkoord de correctheid van deze gegevens in stand te houden. Verder verklaart en garandeert U dat U achttien (18) jaar of ouder bent.

PRIVACY:

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Procter & Gamble Nederland BV, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam die deze gegevens zal bewaren om u en uw gezin promotionele informatie te sturen. Uw gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven, aan andere Procter & Gamble ondernemingen of derden die handelen in naam van Procter & Gamble voor gelijkaardige doeleinden. U hebt recht op inzage, rechtzetting en verzet tegen de verwerking van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, klik hier.
Vertrouwen is de hoeksteen van onze bedrijfsmissie en het succes van onze onderneming hangt er van af. Procter & Gamble hecht veel waarde aan uw vertrouwen en beschermt de persoonlijke informatie die we over u verzamelen. Klik hier voor alle details van onze P&G Privacyverklaring.

U ontvangt van ons een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie in het kader van onze beveiligingsprocedures. U moet deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet bekendmaken aan derden. Wij hebben op elk ogenblik het recht een door ons verstrekte gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken als U naar onze mening een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden hebt geschonden.
Nu en dan kunnen Wij de toegang tot sommige delen van, of de volledige toegang tot, Lekker in het Leven beperken voor geregistreerde gebruikers. Wij hebben ook het recht de dienstverlening op Lekker in het Leven zonder kennisgeving op te heffen of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien om een of andere reden Lekker in het Leven op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde tijd onbeschikbaar is.

COOKIES:

Wij wijzen erop dat Wij op Lekker in het Leven cookies kunnen gebruiken om het gebruiksgemak te vergroten of om uw instellingen te onthouden, maar ook om veiligheidsredenen. Dit zijn functionele cookies. Wij kunnen ook cookies gebruiken voor statistische doeleinden maar deze cookies identificeren U niet persoonlijk en direct, of er kunnen cookies van derden aanwezig zijn. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies door P&G.

2. UW BIJDRAGEN – HERGEBRUIK DOOR P&G - RICHTLIJNEN / HUISREGELS - MODERATIE

Lekker in het Leven biedt de mogelijkheid voor haar leden om interessante ideeën, meningen en inzichten over het betreffende onderwerp te ventileren. U kunt Lekker in het Leven bezoeken voor uw eigen plezier en informatie. Er zijn tal van mogelijkheden om actief deel te nemen aan de Lekker in het Leven Community. Zorg ervoor dat uw reacties relevant zijn voor het betreffende onderwerp en in overeenstemming zijn met de focus van de Lekker in het Leven Community. Hoewel een zekere afdwaling normaal is, verwachten Wij dat iedereen zo dicht mogelijk bij het onderwerp blijft.
U begrijpt dat uw bijdrage publiek wordt (inclusief uw gebruikersnaam en foto). P&G garandeert niet dat U de mogelijkheid krijgt een ingestuurde bijdrage aan te passen of te verwijderen. U accepteert dat U en niet P&G verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw bijdrage(n). Geen enkele bijdrage die U instuurt, zal enige vertrouwelijkheidsverplichting met zich meebrengen voor P&G, zijn externe dienstverleners en agenten, of hun respectieve bestuurders, stafmedewerkers en werknemers.

HERGEBRUIK DOOR P&G:

P&G heeft het recht naar eigen oordeel commentaren, suggesties, gegevens en andere informatie (hierna aangeduid als: 'Informatie') die door U zijn bijgedragen op Lekker in het Leven, te bewaren en te gebruiken in huidige of toekomstige producten of diensten, zonder verdere compensatie voor u. In de mate dat dergelijke Informatie beschermbaar is volgens het intellectuele eigendomsrecht, staat U, zo nodig, alle rechten op deze Informatie af aan P&G en werkt U met P&G samen voor de overdracht van deze rechten. U verleent Lekker in het Leven hierbij ook een permanent, onherroepbaar, royaltyvrij, overdraagbaar recht en toestemming om uw gebruikersnaam en uw verklaringen te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te publiceren, uit te zenden of op andere wijze te gebruiken, te wijzigen, volledig te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren op basis van deze inhoud en/of deze inhoud te verspreiden en/of op te nemen in om het even welke vorm, medium of technologie over heel de wereld, zoals, zonder enige beperking, voor alle reclame-, promotie- en andere handelsdoeleinden.

RICHTLIJNEN / HUISREGELS:

(a) U verklaart dat:

 1. Alle inhoud die U instuurt origineel en correct is.
 2. U geen werknemer van Procter & Gamble bent noch werkt voor of in dienst bent van een dochteronderneming of agentschap van P&G dat door P&G is aangetrokken om P&G-producten te promoten en/of te verkopen.
 3. Uw bijdrage (of een deel ervan) niet is gebruikt in of gepland is voor gebruik in om het even welk reclame- of promotiemateriaal, voor P&G of een derde.
 4. U momenteel een bonafide gebruiker bent van de P&G-producten vermeld in uw bijdrage.
 5. Uw bijdrage geleverd wordt zonder dat er een voorafgaande betaling of betaalbelofte aan U is gedaan of zonder dat U een betaling, voordeel of profijt verwacht in ruil voor uw voorgestelde bijdrage, behalve de mogelijkheid dat uw bijdrage gebruikt wordt voor promotiedoeleinden van P&G zoals hieronder uitgelegd.
 6. De verklaringen die U doet of de meningen die U geeft, overeenstemmen met uw oprechte en eerlijke mening over en ervaring met de in uw bijdrage vermelde P&G-producten.
 7. Als uw bijdrage beelden bevat van minderjarige personen, verklaart U dat U de wettelijke vertegenwoordiger bent van de afgebeelde minderjarige en ermee instemt dat de minderjarige wordt getoond in de bijdragen.

(b):

1. U mag niet proberen zich uit te geven voor een andere Gebruiker of persoon die geen Gebruiker is;

2. U mag geen informatie gebruiken die U via Lekker in het Leven verkregen hebt om een andere persoon te pesten, te bedreigen, te beledigen of te schaden, of om een Gebruiker te contacteren, te bestoken met reclame of er iets aan te verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze Gebruiker;

3. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat een plaats, bedrijf of groep bedreigt of aanvalt;

4. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat andermans rechten schendt, aantast of overtreedt, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten, of dat een inbreuk maakt op het auteursrecht;

5. De bijdrage moet volkomen origineel zijn en volledig door U zijn gecreëerd en bevat niets dat eigendom is van een derde of waarvoor de toestemming van een derde vereist is;

6. De bijdrage mag geen inhoud bevatten waarvan U weet dat die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;

7. De bijdrage mag geen merknamen of handelsmerken bevatten;

8. De bijdrage mag geen commerciële/bedrijfsreclame tonen (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot bedrijfslogo's, merknamen, slogans, politieke of religieuze uitspraken);

9. De bijdrage mag geen adware, kettingbrieven, junk mail, ongevraagde massamailings, spam, piramidespelen, reclameboodschappen, persoonlijke verzoeken of commerciële verzoeken bevatten;

10. De bijdrage mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, spyware of enige andere computercode bevatten die bedoeld is om systemen, gegevens of informatie te schaden, te verstoren of in het geheim te onderscheppen of af te nemen;

11. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat ongepast, onfatsoenlijk (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot naaktfiguren of pornografie), godslasterlijk, obsceen, boosaardig, bedrieglijk, schandaliserend, lasterlijk of smadelijk is (onder andere woorden of symbolen die algemeen als beledigend worden beschouwd voor personen van een bepaald ras, volk, godsdienst, seksuele geaardheid of sociaaleconomische groep);

12. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of onrecht bevordert tegenover een bepaalde groep of persoon of aanzet tot discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

13. De bijdrage mag geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;

14. De bijdragen mogen geen criminele of onrechtmatige activiteit bevatten, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot kinderporno, fraude, handel in obsceen materiaal, drugs, of gokspelen;

15. De bijdragen mogen niet om geld of diensten verzoeken;

16. De bijdragen mogen geen verzoeken om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar bevatten;

17. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat onwettig is, in strijd of strijdig is met om het even welke geldende lokale, regionale, nationale of internationale wetten en voorschriften.

18. U mag niet:

 1. een gebruikersnaam van een andere persoon kiezen of gebruiken met de bedoeling zich voor die persoon uit te geven,
 2. zonder toestemming een gebruikersnaam van iemand anders gebruiken,
 3. een gebruikersnaam gebruiken die in overtreding is met de intellectuele eigendoms- of andere wettelijke rechten van een persoon of een bedrijf,
 4. een gebruikersnaam gebruiken die Lekker in het Leven naar eigen oordeel en om welke reden ook ongepast acht.

MODERATIE:

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat P&G het recht (maar niet de plicht) heeft uw bijdrage of een deel ervan te controleren, te herzien, te verwijderen of te weigeren en U accepteert dat U volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw bijdragen.

MISBRUIK MELDEN:

Overal op Lekker in het Leven vindt U knoppen 'Melden' waarmee U ons op de hoogte kunt stellen van elementen die in overtreding zijn met de regels. Ook op die manier kunt U voor de Community zorgen.

MEDISCHE DISCLAIMER:

De inhoud van Lekker in het Leven kan niet in de plaats komen van medisch advies. Lekker in het Leven is niet bedoeld als en biedt geen medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, zoals tekst, grafieken, afbeeldingen en informatie, is uitsluitend voor algemene informatie bedoeld. Sla nooit professioneel medisch advies in de wind of stel niet uit dit in te winnen op basis van iets dat U op Lekker in het Leven of in een e-mail nieuwsbrief gerelateerd aan Lekker in het Leven hebt gelezen. Vertrouw nooit op informatie van Lekker in het Leven of een e-mail nieuwsbrief, maar win in plaats daarvan professioneel medisch advies in.

3. AANVULLENDE ALEGEMENE VOORWAARDEN

Uw gebruik van Lekker in het Leven is voorts onderworpen aan de P&G Algemene Voorwaarden voor Websites en worden hierbij als onderdeel opgenomen in deze Overeenkomst. klik hier.

PROMOTIES:

Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op andere diensten of promoties van Lekker in het Leven, zoals reglementen voor prijsvragen, wedstrijden, aanbiedingen en/of activiteiten. Deze bijzondere voorwaarden komen bovenop deze Algemene voorwaarden en in geval van tegenstrijdigheid hebben de Algemene voorwaarden voorrang.

WEBSITES VAN DERDEN:

Lekker in het Leven kan koppelingen naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door P&G, hoewel sommige van deze websites (hierna genoemd: Websites van Derden) een band kunnen hebben met Lekker in het Leven. Deze koppelingen zijn enkel voor uw gemak bedoeld. Lekker in het Leven doet hoegenaamd geen uitspraken over Websites van Derden die U via Lekker in het Leven kunt bezoeken, aangezien Lekker in het Leven geen controle heeft over de inhoud die op deze Websites van Derden voorkomt. Bovendien impliceert en vormt een koppeling naar een Website van Derden geen aanprijzing, onderschrijving, goedkeuring of verantwoordelijkheid voor de inhoud op of het gebruik van deze Website van Derden. Er worden geen rechten verleend of geïmpliceerd om de informatie op Lekker in het Leven of de Website van Derden te gebruiken of te kopiëren.

RELATIE TUSSEN PARTIJEN:

De bijdragen die U levert, mogen niet als representatief worden beschouwd voor de standpunten van P&G of zijn dochterondernemingen of filialen. Bovendien bestaat er geen vertrouwelijke of andere vertrouwensrelatie tussen U en P&G. Bijgevolg zal elke partij optreden als een onafhankelijk contractant en niet als partner, joint venturer, agent, werknemer of werkgever van de andere partij en de Overeenkomst andere partij niet binden of proberen te binden aan een contract.

4. SCHENDING VAN VOORWAARDEN, OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Het niet naleven van deze Overeenkomst vormt een schending van de Algemene voorwaarden op basis waarvan U Lekker in het Leven mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat Wij alle of sommige van de volgende maatregelen treffen:

 1. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om Lekker in het Leven te gebruiken.
 2. Juridische stappen tegen U voor terugbetaling van alle kosten (zoals onder andere billijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de schending, bij wijze van schadevergoeding.
 3. Verdere juridische stappen tegen U.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor ondernomen stappen als reactie op de schending van deze Algemene voorwaarden. De in deze bepaling beschreven reacties zijn niet beperkt en Wij kunnen alle andere stappen ondernemen die Wij redelijkerwijs passend achten.

5. BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 U gaat ermee akkoord dat registratie op, deelname aan of gebruik van Lekker in het Leven plaatsvindt op uw eigen risico. In de mate die is toegelaten door de wet, wordt Lekker in het Leven beschikbaar gesteld op een “as is” basis en Procter & Gamble, zijn bestuurders, directeurs, werknemers en agenten geven geen garanties of doen geen uitspraken over de correctheid of volledigheid van de inhoud van Lekker in het Leven of de inhoud van eventuele sites die met deze site verbonden zijn en in de mate die door de wet is toegelaten, wijzen Wij, andere leden van onze ondernemingsgroep en derden die met ons verbonden zijn, uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele directe, indirecte of gevolgverliezen of -schade die een Gebruiker lijdt in samenhang met Lekker in het Leven of in samenhang met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik of resultaten van het gebruik van Lekker in het Leven, eventuele websites die hiermee verbonden zijn en eventuele materialen die hierop geplaatst zijn, zoals:

 • verlies van inkomsten of opbrengsten, van handelsactiviteit; verlies van winsten of contracten; verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilling van management- of kantoortijd; en

hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (zoals nalatigheid), contractbreuk of op andere wijze, zelfs indien te voorzien, op voorwaarde dat deze bepaling geen eisen voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom of eventuele andere eisen voor direct financieel verlies verhindert die niet worden uitgesloten door de hierboven genoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleus bedrog of onjuiste voorstelling van een fundamentele materie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wetgeving.

5.2 Vrijwaring

Door zich te registreren op, deel te nemen aan of gebruik te maken van Lekker in het Leven, gaat U ermee akkoord Procter & Gamble, zijn bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle eisen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten of uitgaven (zoals onder meer juridische kosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Lekker in het Leven; (ii) uw schending van om het even welke van deze Algemene voorwaarden; (iii) uw schending van rechten van derden, zoals onder meer auteursrechten, intellectuele eigendoms- of privacyrechten; (iv) uw overtreding van wetten en voorschriften bij het opstellen, plaatsen en/of vervolgens wijzigen van uw bijdragen; of (v) elke claim dat om het even welke van uw bijdragen schade heeft veroorzaakt voor een derde. Deze vrijwaring zal de duur van uw registratie overleven.

6. OVERDRACHT

De Gebruiker mag geen van zijn rechten of plichten onder deze Overeenkomst afstaan of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P&G, deze toestemming mag niet onredelijk worden onthouden of uitgesteld. P&G kan zijn rechten onder deze Overeenkomst afstaan of overdragen zonder toestemming, op voorwaarde dat het de Gebruiker hiervan vooraf in kennis stelt.

7. VERANDERING EN VERKLARING VAN AFSTAND

7.1 De Gebruiker moet schriftelijk in kennis worden gesteld van elke verandering van deze Overeenkomst, die onmiddellijk na de verandering door de Gebruiker moet worden aanvaard bij de volgende verbinding van de Gebruiker met Lekker in het Leven. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de verandering, zal de toegang tot Lekker in het Leven worden verwijderd.
7.2 Een verklaring van afstand van om het even welk recht onder deze Overeenkomst is slechts van kracht indien ze schriftelijk gebeurt en is enkel van toepassing op de partij aan wie de verklaring van afstand gericht is en de omstandigheden waarvoor ze gegeven wordt. Een verklaring van afstand kan niet worden geïmpliceerd door een of andere handeling te stellen of niet te stellen.

8. NIETIGHEID

8.1 Indien een bepaling (of deel van een bepaling) van deze Overeenkomst door een rechtbank of administratieve instantie met rechtsbevoegdheid ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven.
8.2 Indien een ongeldige, onuitvoerbare of onwettige bepaling geldig, uitvoerbaar of wettig zou zijn indien een bepaald deel ervan zou worden geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met om het even welke wijziging die nodig is om de commerciële intentie van de partijen ten uitvoer te brengen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze Algemene voorwaarden en elk geschil of eis die ontstaat uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of hun onderwerp of vorming (zoals niet-contractuele geschillen of eisen) zullen worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het recht van Nederland.

De rechtbanken van Nederland zullen de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid hebben over alle eisen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan Lekker in het Leven, hoewel Wij het recht voorbehouden in het land van uw woonplaats of enig ander relevant land stappen tegen U te ondernemen wegens overtreding van deze Algemene voorwaarden.